Dr hab. inż. Jan Szybka prof. PWSZ

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Od 1974 do 2018 roku pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Od 2018 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Stopnie naukowe doktora (1980r.) i doktora habilitowanego (1996r.) uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Promotor około 150 prac magisterskich i inżynierskich, 7-miu doktoratów, recenzent kilkunastu prac doktorskich wyższych uczelni technicznych w Polsce i 5-ciu prac habilitacyjnych.
Autor lub współautor około 150 artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym 5-ciu opracowań zwartych (książek).
Członek wielu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Rad Redakcyjnych Czasopism Naukowych oraz w latach 1986 aż do zawieszenia działalności czasopisma redaktor naukowy kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Obecnie Honorowy Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Ekspert Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i członek
Rady Naukowej czasopisma Eksploatacja i Niezawodność oraz Zimowej Szkoły Niezawodności. Recenzent kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych artykułów naukowych czasopism o zasięgu międzynarodowym.
Prowadzona działalność naukowa w obszarze budowy (projektowania i konstruowania) oraz eksploatacji (niezawodności, użytkowania, napraw i regeneracji) maszyn i urządzeń technicznych
Działalność dydaktyczna w zakresie mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, projektowania systemów technicznych, eksploatacji maszyn, niezawodności urządzeń technicznych, technologii napraw i remontów, planowania strategii odnów.

Dorobek naukowy