Elektronika i Telekomunikacja – dla pracujących

BEZPŁATNE studia dla pracujących na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki przygotowała na rok akademicki 2020/2021 ofertę studiów inżynierskich (I stopnia) dla pracujących. Jest to nieodpłatna forma studiów dedykowana dla osób pracujących, które chcą podnosić swoje kwalifikacje jednocześnie nie rezygnując z pracy zawodowej.

Studia będą realizowane w trybie dziennym, popołudniowym. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, od godz. 16:45 do godz. 20.00, a w poniedziałek również w godzinach dopołudniowych w godz. 8.00 do 14.45, co daje 28 h lekcyjnych zajęć w tygodniu (godzina lekcyjna to 45 minut). Należy jednak zaznaczyć, że liczba godzin lekcyjnych do zrealizowania tygodniowo sukcesywnie zmniejsza się z semestru na semestr. Poniżej została przedstawiona przybliżona liczba godzin tygodniowo do zrealizowania w poszczególnych semestrach:

1 semestr – 28 h
2 semestr – 28 h
3 semestr – 27 h
4 semestr – 23 h
5 semestr – 21 h
6 semestr – 21 h
7 semestr – 10 h

Ponadto przedstawione powyżej obciążenie godzinowe może zostać zredukowane do nawet 40% w zależności od kompetencji nabytych w trakcie pracy zawodowej oraz różnego rodzaju form kształcenia (studia wyższe, studia podyplomowe, studia policealne, kursy, warsztaty itp.). Jest to możliwe dzięki procedurze potwierdzania efektów uczenia się, której regulamin znajduje się tutaj: Uchwała nr 26 2021. Procedurze potwierdzania efektów uczenia się mogą zostać poddane umiejętności kandydata spełniającego przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) posiadanie świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
2) kwalifikacja pełna na poziomie 5 PRK albo kwalifikacja nadana w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1),
3) posiadanie tytułu magistra i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
4) przerwane studia inżynierskie na kierunku elektronika i telekomunikacja (lub pokrewnym) lub ukończone studia I stopnia na kierunku innym niż elektronika i telekomunikacja.

Aby dodatkowo ułatwić studiowanie osobom pracującym, część zajęć (do 60%) będzie mogła być realizowana w trybie zdalnym. Wszelkiego rodzaju projekty oraz praca dyplomowa mogą być wykonywane na potrzeby pracodawcy pod warunkiem, że zostaną zrealizowane efekty uczenia się zdefiniowane w programie studiów. W takim przypadku koszty materialne realizacji projektu lub pracy dyplomowej pokrywa pracodawca.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest procedurą płatną. Wysokość opłat reguluje zarządzenie nr 56/2016 Rektora PWSZ w Tarnowie (Zarządzenie nr 56 2016). Przedmioty, które mogą zostać poddane procedurze potwierdzania efektów uczenia się są zawarte w Harmonogramie Realizacji Programu Studiów na stronie: Harmonogram realizacji studiów EiT. Treści programowe przedmiotów są zawarte w sylabusach na stronie: Sylabusy EiT.

Proces rekrutacji na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się trwa do 31 sierpnia 2021. Dokumenty określone w „Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się” należy składać w Dziekanacie Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie (33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, Budynek C, pok. 07, tel.: +14 63 16 510, e-mail: i_poli@pwsztar.edu.pl). Dla osób pracujących, które chcą podjąć studia bez potwierdzania efektów uczenia się tryb rekrutacji jest taki sam jak na standardowe studia dzienne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Rekrutacja w tym trybie trwa do 17 września 2021. Link do rekrutacji: https://kandydat.pwsztar.edu.pl/info/studiapierwszegostopnia.

W wyborze formy studiowania może pomóc poniższy algorytm.

W razie pytań zadzwoń: +14 63 16 545, +14 63 16 515, +14 63 16 589
Studia dla pracujących w trybie popołudniowym zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania grupy co najmniej dziesięciu kandydatów.